Nicolaus

RADA PARAFIALNA

Protokół z wyborów nowej Rady Duszpasterskiej w Parafii św. Mikołaja w Rudnie.

W niedzielę 18 maja po ukończeniu 5-cio letniej kadencji Rady Duszpasterskiej, przeprowadzono wybory do nowej Rady Duszpasterskiej.


Skład Nowej Rady Duszpasterskiej:

 • Z wyboru: Otremba Piotr, Brzoza Reinhold, Sadło Mariusz, Miesiączek Jan, Wyciślok Marek, Pater Antoni, Gorki Marek.
 • Z urzędu: Jacek Joachim, Miesiączek Andrzej, Pierończyk Wilhelm, Rakoczy Stanisław, Lukaschowitz Sylwia.
 • Z nominacji: Kluczny Janusz, Giemza Arnold.

Z wyrazami szacunku.

Ks. Piotr A. Faliński – proboszcz.
Rudno, 19.05.2014 rok.


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej

 • Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 • Kadencja PRD trwa 5 lat.
 • Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 • Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 • Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
 • Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  • maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,
  • maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,
  • maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,
  • maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
 • W skład PRD wchodzą członkowie:
  • z urzędu
   kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
  • z nominacji:
   przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
   inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
  • z wyboru parafian.
 • Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.
 • W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.
 • Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać następujące sekcje:
  • katechetyczno - młodzieżową
  • charytatywną
  • liturgiczną
  • ekonomiczno - gospodarczą i inne
 • Sekcji ekonomiczno - gospodarczej przysługują kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone przez oddzielne przepisy diecezjalne.
 • W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
 • Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu.
 • Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 • Zebrania PRD zwołuje proboszcz (przynajmniej 4 razy w roku) i im przewodniczy. Poszczególne sekcje - w miarę potrzeb - powinny spotkać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 • Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.
 • Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
 • Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
 • Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
 • Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomści całej wspólnocie parafialnej.
 • Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
 • Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej
 • Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
 • Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. WDG 1(4) 1993 s.66-68)
 • Powyższy Statut zatwierdzam do odwołania

Gliwice dnia 16 grudnia 1997 r.
+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki