RÓŻE RÓŻAŃCOWE

STATUT STOWARZYSZENIA "ŻYWY RÓŻANIEC"

"Żywy Różaniec" jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, "sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji" (RVM 3).
Stowarzyszenie to nosi nazwę "Różańca", gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.
Stowarzyszenie nazywa się "Żywym", gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je "Żywym", gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski.
 • W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.
 • W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.

§ 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

 • Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 • Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała "uczynić różaniec modlitwą wszystkich" i "poprzez różaniec odnowić wiarę", Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 • Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 • Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 • W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 • Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  • krzewienie modlitwy różańcowej;
  • wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  • troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

§ 3. STRUKTURA

 • Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów Diecezjalnych.
 • Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.
 • Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik "Różaniec".
 • Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.
 • Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.
 • Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy między wspólnotami Żywego Różańca.
 • W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
 • Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na terenie której powstały.
 • Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana "kołem" lub "różą". Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.
 • Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.
 • Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.

§ 4. PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 • Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 • Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 • Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
  • codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
  • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
  • uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
  • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
  • odważne stawanie w obronie wiary;
  • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
  • kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
  • osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.
 • Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
  • troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
  • czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
  • zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
  • utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);
  • odwiedza chorych członków róży (koła);
  • zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.
 • Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
  • przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;
  • dba o formację członków Żywego Różańca;
  • prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;
  • zapowiada odpusty różańcowe;
  • współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
  • tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.
 • Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:
  • jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;
  • organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w diecezji;
  • raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków Żywego Różańca;
  • dba o formację teologiczną i duchową wszystkich członków Żywego Różańca;
  • na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;
  • do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;
  • czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego Różańca w diecezji;
  • współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.
 • Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:
  • stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy różańcowej;
  • koordynuje działania Żywego Różańca na terenie całej Polski;
  • wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków trzech kandydatów do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Episkopatu Polski;
  • współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.
 • Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca:
  • przygotowuje program i materiały formacyjne dla Żywego Różańca;
  • przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje dla członków Żywego Różańca;
  • służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym;
  • kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.
 • Zadania i obowiązki Krajowego Moderatora Żywego Różańca:
  • zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy;
  • reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją Episkopatu Polski i raz w roku przedstawia jej sprawozdanie z działalności Żywego Różańca;
  • współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i redakcją miesięcznika "Różaniec";
  • kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; może pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.

§ 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 • Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  • przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  • uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  • uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  • uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  • uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  • święta Ofiarowania Pańskiego.
 • Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.