CHCEMY OCHRZCIĆ DZIECKO...

Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu powinni przejść specjalne katechezy przygotowawcze, podczas których wysłuchują nauk, o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. Takie katechezy powinni odbyć rodzice chrzestni. Przy zgłoszeniu powinni być obydwoje rodzice.
Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej.

Dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
  • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną

Wymagania Kościoła wobec chrzestnych

Katechizm Kościoła katolickiego

Kanon 1255:
" aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną (officium). Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie.

Kodeks prawa kanonicznego
Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych
Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.